Bestjoer/Kontakt

/Bestjoer/Kontakt
Bestjoer/Kontakt 2020-02-27T20:04:30+00:00

Yn 2016 hat Keatsferiening Wommels derfoar keazen om de organisaasje fan de Freulepartij ûnder te bringen yn in stichting. Yn 2017 is it nije bestjoer foarme. De folgjende persoanen hawwe sitting naam yn it bestjoer:

 • Tjeerd Dijkstra út Easterein (foarstitter)         
  voorzitter@defreulepartij.nl
 • Liesbeth van der Ende út Wommels (sekretaris)
  secretaris@defreulepartij.nl
 • Anke Strikwerda út Itens (ponghâlder)   
  penningmeester@defreulepartij.nl
 • Gerrit Flisijn út Wommels (algemien lid)       
  bestuurslid1@defreulepartij.nl
 • René Politiek út Franeker (algemien lid)     
  bestuurslid2@defreulepartij.nl

Mei KF Wommels en de frijwilligers sil de ploech fan it Stichtingsbestjoer der alles oan dwaan om ”De Freule” tot in slagge partij te krijen! Foar fragen kinne jim in mail stjoere nei: info@defreulepartij.nl