Stichtingsbestuur de Freule

//Stichtingsbestuur de Freule

Stichtingsbestuur de Freule

Yn goed oerlis hat Johan van Tuinen, foarsitter van Stichtingsbestjoer De Freule, ôfstân nommen fan syn funksje yn it bestjoer.
It stichtingsbestjoer is Johan fan Tuinen tankber foar syn ynset en entûsjasme yn de ôfrûne 2 jier.

It stichtingsbestjoer en K.F. Wommels

 

By | 2018-10-17T09:58:11+00:00 oktober 17th, 2018|keatsen|