Hoe komt it dit jier mei de Freulepartij?

//Hoe komt it dit jier mei de Freulepartij?

Hoe komt it dit jier mei de Freulepartij?

It is dúdlik dat de Freulepartij op woansdei 5 augustus net troch gean kin sa as foar hinne. Wij binne op dit stuit dwaande om te sjen nei oare scenario’s fansels yn goed oerlis mei de KNKB, de gemeente Súdwest Fryslân en de Veiligheidsregio. Rûn 13 maaie ferwachtsje wij jim witte te litten hoe as it komt. Oant die tiid, pas goed op jimself!

Freulepartij 2020

Door | 2020-04-29T07:57:29+00:00 29 april|Freulepartij|